3 thoughts on “Ziyaretçi Defteri

 1. Yürün aslanlarım savaş edelim
  Buna kavga derler bey ne paşa ne
  Haykırıp haykırıp kelle keselim
  Seyreyleyin el’ayağı şaşana

  Yürün beyler cenge harbi çalınır
  Eyi kötü bu meydanda bilinir
  Kılıç değer adam iki bölünür
  Nusret bizim, beyler neci, paşa ne

  Gürzün kösteğini kola takmalı
  Arap atı sağa sola yıkmalı
  Kargılar mızraklar birden kalkmalı
  Fırsat vermen Arap atlar kaşana

  Köroğlu der durman edek çengimiz
  Bunda belli olsun yiğit hangimiz
  Üç saat sürmeli bunda bengimiz
  Tarih yazın şu dağlara nişane

 2. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
  Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su

  Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem
  Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su

  Zevk-i tiğinden aceb yok olsa gönlüm çak çak
  Kim mürur ilen bırakır rahneler divare su

  Suya versin bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesin
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül-zare su

  Ohşadabilmez gubarını muhharir hattına
  Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su

  Arızın yadiyhle nem-nak olsa müjganım nola
  Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su

  Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
  Parmağından verdiği şiddet günü Ensar’e su

  Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz
  El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su

  Hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasil
  Başini taştan taşa urup gezer avare su

  Zerre zerre hâk-i der-gâhina ister sala nûr
  Dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su

  Zikr-i na’tin virdini derman bilir ehl-i hatâ
  Eyle kim def’-i humar için içer mey-hâre su

  Yâ Habibu’llah yâ hayru’l-beşer müştâkinim
  Eyle kim leb-teşneler yanip diler hemvâre su

  Sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i Mirâc’da
  Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su

  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma
  Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

  Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûli sözleri
  Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şeh-vâre su

  Hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre su

  Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
  Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su

  Gam günü etme dil-i bîmârdan tiğin diriğ
  Hayrdır vermek karanu gecede bîmâre su

  İste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et
  Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara su

  Ben lebin müştâkiyim zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su

  Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
  Aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su

  Su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek
  Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su

  Dest-busı arzusiyle ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

  İçmek ister bölübülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağının mizâcına gire kurtare su

  Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  İktida kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su

  Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
  Kim sepiptir mu’cizâtı âteş-i eşrâre su

  Kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın
  Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

  Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim
  Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

 3. Ben içeri düştüğümden beri
  güneşin etrafında on kere döndü dünya.
  Ona sorarsanız:
  “Lâfı bile edilmez,
  mikroskobik bir zaman.”
  Bana sorarsanız:
  “On senesi ömrümün.”
  Bir kurşun kalemim vardı
  ben içeri düştüğüm sene.
  Bir haftada yaza yaza tükeniverdi.
  Ona sorarsanız:
  “Bütün bir hayat.”
  Bana sorarsanız:
  “Adam sen de, bir iki hafta.”
  Katillikten yatan Osman,
  ben içeri düştüğümden beri,
  yedi buçuğu doldurup çıktı,
  dolaştı dışarlarda bir vakit,
  sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri,
  altı ayı doldurup çıktı tekrar,
  dün mektup geldi, evlenmiş,
  bir çocuğu doğacakmış baharda.
  Şimdi on yaşına bastı,
  ben içeri düştüğüm sene,
  ana rahmine düşen çocuklar.
  Ve o yılın titrek, ince, uzun bacaklı tayları,
  rahat, geniş sağrılı birer kısrak oldular çoktan.
  Fakat zeytin fidanları hâlâ fidan,
  hâlâ çocuktur.
  Yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde
  ben içeri düştüğümden beri.
  Ve bizim hane halkı
  bilmediğim bir sokakta
  görmediğim bir evde oturuyor.
  Pamuk gibiydi, bembeyazdı ekmek
  ben içeri düştüğüm sene.
  Sonra vesikaya bindi,
  bizim burda, içerde, birbirini vurdu millet
  yumruk kadar, simsiyah bir tayın için.
  Şimdi serbestledi yine,
  fakat esmer ve tatsız.
  Ben içeri düştüğüm sene
  İKİNCİSİ başlamamıştı henüz.
  Daşav kampında fırınlar yakılmamış,
  atom bombası atılmamıştı Hiroşima’ya.
  Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman.
  Sonra kapandı resmen o fasıl,
  şimdi ÜÇÜNCÜDEN bahsediyor Amerikan doları.
  Fakat gün ışıdı her şeye rağmen
  ben içeri düştüğümden beri.
  Ve “Karanlığın kenarından
  ONLAR ağır ellerini kaldırımlara basıp
  doğruldular” yarı yarıya.
  Ben içeri düştüğümden beri
  güneşin etrafında on kere döndü dünya.
  Ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine,
  ben içeri düştüğüm sene
  ONLAR için yazdığımı:
  “Onlar ki toprakta karınca
  suda balık
  havada kuş kadar
  çokturlar,
  korkak, cesur,
  cahil, hakîm
  ve çocukturlar,
  ve kahreden
  yaratan ki onlardır,
  şarkılarımda yalnız onların mâceraları vardır.”
  Ve gayrısı,
  meselâ benim on sene yatmam,
  lâfü güzaf.
  Nazım Hikmet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir